Skip to content Skip to footer

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden van Toneelwerkgroep Teater ‘77 ;

 ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een theater-, toneel-, of muziekvoorstelling of andersoortig evenement;

‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;

‘Organisator’, de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement; in de regel is dit tevens Toneelwerkgroep Teater ‘77, zoniet dan zal dit expliciet worden aangegeven.

‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Toneelwerkgroep Teater ‘77 en de klant tot koop en aflevering van tickets;

‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een voorstelling of evenement;

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Toneelwerkgroep Teater ‘77 zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de website www.teater77.nl aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

2.2 Op de overeenkomst zijn ook van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Alle aanbiedingen van Toneelwerkgroep Teater ‘77 zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.5 Toneelwerkgroep Teater ’77 is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Toneelwerkgroep Teater ‘77 zijn vrijblijvend en Toneelwerkgroep Teater ‘77 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Toneelwerkgroep Teater ‘77 kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Er worden door Toneelwerkgroep Teater ‘77 geen boekingskosten gerekend per ticket of per reservering, Toneelwerkgroep Teater ‘77 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig te wijzigen.

3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is  Toneelwerkgroep Teater ’77 niet aansprakelijk.

3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Toneelwerkgroep Teater ‘77 gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.8 Het storneren van een door Toneelwerkgroep Teater ‘77 ontvangen bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

4. Gebruik van Toneelwerkgroep Teater ‘77 Tickets

4.1 Toneelwerkgroep Teater ‘77 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van de voorstelling of activiteit op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van de voorstelling of het evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

 4.3 Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Toneelwerkgroep Teater ‘77 bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

4.4 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of van Toneelwerkgroep Teater ‘77.

4.5 Elke ticket beschikt over een unieke (bar)code en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van tickets is nutteloos.

5. Annulering en teruggave

5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Toneelwerkgroep Teater ‘77 trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Toneelwerkgroep Teater ‘77 haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Toneelwerkgroep Teater ‘77 is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

5.3 Toneelwerkgroep Teater ‘77 is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Toneelwerkgroep Teater ‘77 daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Toneelwerkgroep Teater ‘77 zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Toneelwerkgroep Teater ‘77. Daarvoor is het nodig om het ontvangen digitale ticket in te sturen met vermelding van het bankrekeningnummer aan reserveringen@teater77.nl .

5.4 Toneelwerkgroep Teater ‘77 zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Toneelwerkgroep Teater ‘77 aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen

Toneelwerkgroep Teater ‘77 accepteert iDEAL en Bankoverschrijvingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is. In een tweede e-mail zult u uw Tickets ontvangen.

7. Levering

7.1 De bestelling wordt direct na ontvangst van de order per e-mail geleverd. Tickets worden direct na betaling ook per e-mail verzonden aan het opgegeven e-mailadres. Afnemer dient deze e-mail zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement dan wel dit digitaal te tonen bij de entree.

7.2 De door Toneelwerkgroep Teater ‘77 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Toneelwerkgroep Teater ‘77 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Toneelwerkgroep Teater ‘77 de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

8.3 Bij het organiseren van voorstellingen door Toneelwerkgroep Teater ‘77, te weten het bestuur, de regisseurs en/of de spelers, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het bijwonen van welke voorstelling dan ook geschiedt geheel en alleen voor eigen risico van de bezoeker/deelnemer. Toneelwerkgroep Teater ‘77 is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het bijwonen van een door Toneelwerkgroep Teater ‘77 georganiseerde voorstelling.

8.4. De koper van een door Toneelwerkgroep Teater ‘77 geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

9. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toneelwerkgroep Teater ‘77 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toneelwerkgroep Teater ‘77 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Toneelwerkgroep Teater ‘77

Naam: Toneelwerkgroep Teater ‘77
Vestiging- en postadres: Markendaalseweg 75, 4811 KB Breda
E-mailadres: info@teater77.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 40282379

Markendaalseweg 75, Breda
info@teater77.nl

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Privacy*

GEREALISEERD DOOR STEPH SEES, MET THEMEREX © 2024 THEATER ’77.